Left Terugkeren naar winkel
Besteloverzicht

Je winkelwagen is leeg

Privacy verklaring Green Vitality

Green Vitality respecteert uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. 

Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op het gebruik van de webshop(s) en de daarop ontsloten dienstverlening van Green Vitality. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 maart 2024, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacy en cookie beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte gegevens. 

Dit in het kader van de, nieuwe Europese privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke sinds 25 mei 2018 van kracht is. 

Mocht u vragen hebben over ons privacy en cookie beleid kunt u contact opnemen met ons via (+31) 26 442 37 40 of via management@green-vitality nl 

Ons privacy en cookie beleid is van toepassing op: www.green-vitality.nl  

 

Over de gegevensverwerking 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. 

Webwinkelsoftware 

 • Shopify  

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons de juiste technische ondersteuning te bieden, zij zullen en kunnen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 

Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. 

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/ of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de technische dienstverlening verder te verbeteren. 

 

Webhosting 

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Dacon. 

Dacon verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Dacon heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Dacon is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 

E-mail en Mailinglijsten  

 1. MailChimp en Shopify e-mail. 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp of Shopify e-mail. Daar zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden worden gebruikt. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze webshop is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U kunt zich hiermee eenvoudig afmelden en ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp en Shopify e-mail beveiligd opgeslagen. MailChimp en Shopify e-mail maken gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp en Shopify e-mail behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de technische dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. 

 

Dacon e-mailverkeer 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Dacon. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Dacon heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer uitermate vertrouwelijk. 

 

Payment system 

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Shopify-Payments. Shopify-Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify-Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify-Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. 

Shopify-Payments bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

 

Verzenden en logistiek 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van verschillende vervoerders voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met hen delen. De vervoerders gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.  

 

Facturatie en boekhouden 

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van e-Boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. 

Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. 

E-Boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. 

E-Boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. 

 

Doel van de gegevensverwerking  

 1. Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting. 

1.1 Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze webshop worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 

1.2 Medewerking aan fiscaal en/ of strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Green Vitality op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten. 

1.3 Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 

 
Uw Rechten  
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. 

Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. 

 1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. 

 1. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. 

 1. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt. 

 1. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons richten. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 

 1. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Green Vitality. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de:  

Autoriteit Persoonsgegevens( https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ) 

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag 

Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag 

T (+31) 070 - 8888500 

Als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.  

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met ons. 

Over ons Cookie beleid  

 1. Google Analytics

Via onze webshop worden (functionele en analytische) cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten. 

 1. Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dit privacy en cookie beleid. 

 1. Advertising cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn." 

 

Wijzigingen in het Privacy en Cookie beleid 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy en cookie beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy en cookie beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.